Hartfalenkliniek

Hartfalen, een aandoening waarbij het hart haar functie niet naar behoren kan vervullen, treft 2 tot 4% van de volwassen bevolking. Naast belangrijke symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en vochtophoping wordt deze aandoening vaak ook gekenmerkt door frequente hospitalisaties.

Om deze belangrijke impact op het welzijn van de patiënt tot een minimum te beperken en de prognose te verbeteren, is een optimale aanpak vereist.

Deze aanpak wordt georganiseerd in de hartfalenkliniek waar de patiënt wordt opgevolgd door de hartfalencardioloog en de hartfalenverpleegkundige. Niet alleen wordt gestreefd naar de optimale medicijnen en dosissen, maar ook wordt de patiënt (en zo nodig zijn naaste familie) geïnformeerd over de aard van de aandoening, het herkennen van alarmsymptomen, algemene dieetadviezen, richtlijnen voor een aangepaste gezonde levensstijl en te vermijden zaken. Waar nodig wordt nauw samengewerkt met het team rond Cardiale Revalidatie.